literarne obdobia chronologicky

Monitor 9 testy, Tla : oficilna olochov polooficilna Pasternak Doktor ivago samizdatova Solenicyn Jeden de Ivana Denisovia(novela), Sostrovie Gulag lit. Starovek literatra (3000 pred n. l.-500 n. l.) Poiatky nepsanho umenia mono vidie v prejavoch pravekho loveka, zvislho od prrody, bojujceho proti hladu, chorobm a nepriateom a oslavujceho svoje bostv. Legenda literrny verovan alebo neverovan epick tvar, ktor rozprva o ivote svtch. POUENIE : Ndza loveka nau, ako si poradi. Rozprvky, Krat epick tvar, v ktorom vystupuj udia, nadprirodzen bytosti, zvierat (zvierat zasahuj do deja, asto maj schopnos hovori) i predmety. Skratky, panielina, Viac informci. Stla expozcia LM SNK Vs prevedie storoiami vvoja slovenskej literatry. Me by lenen na kapitoly (oznaen slicou, nzvom alebo iba graficky oddelen). 17.storoia 18. storoie)Preromantizmus a romantizmus (u ns 1830 1850, vo svete 1800 1850)(koniec 18. a 1.polovica 19. storoia)Realizmus (polovica 19. stor. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Toto webov sdlo vyuva iba technick cookies, nespracovva a neuchovva iadne osobn daje. Bsnik, ktorho meno je spjan s pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok. LITERATRA Pojem literatra sa pouva v dvoch hlavnch vznamoch : Je to napsan a vytlaen tvorba (umeleck, odborn, publici Ako napsa prhovor, zaiatok roka 4. september. zbierky) Ginsberg Amerika, Slnenicov sutr, Kadi, Vytie o mapuje lesk a biedu Ameriky o vyzdvih. To learn more, view ourPrivacy Policy. Literrna moderna (koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia. Rozdiel medzi svetovm a slovenskm romantizmom. Neshlas alebo odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti a funkcie. J. Zborsk Dva dni v Chujave (epika), ehry (lyrika klasicizmus), Najdch (drma) G. K. Laskomersk Prv tanec (humoreska-drma), Lipovnianska Maa (novela) J. Palrik Zmierenie alebo Dobrodrustvo pri obinkoch (drma-veselohry) Anglick realizmus: Ch. romn), - zobrazuje sa svet poda svojich predstv o rozpor sna a reality o idea slobody a revolty (vzbury) o harmnia kontrastov o individualizmus, sentimentalizmus, iracionalizmus, pesimizmus o titanizmus hrdina je ochotn obetova sa v mene svojich idelov o hovorov tl nreia, udov slovesnos o autotylizcia autor sa stotouje so svojim hrdinom o rozvjanie pozie Rusk: A. S. Pukin Kapitnova dcra(poves), Eugen Onegin (ver.romn) Franczsky: V. Hugo Chrm Matky Boej v Pari, Hernani (drma), Bedri Anglick: George Byron Childe Haroldova p (lyr.-ep. Literatra, WebDejiny slovenskho jazyka od obdobia Vekej Moravy( 9-10.stor. Je najvznamnejm renkom, prozaikom. n. l.), Literrna moderna (koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia, Obdobie medzivojnovej literatry (1918 - 45) naturizmus, psychologick realizmus, socialistick realizmus. : neorealizmus Alberto Moravia Rimanka, Vrchrka postmodernizmus Umberto Eco Meno rue (romn) Slovensk pozia: Bsnici domova: Pavol Horov bsn. WebKamenec (pred rokom 1979 aj Kamenica alebo Kamenick potok) (ma. V priebehu histrie si nrody vytvrali bjoslovie/mytolgie. urnalistika, | Literrna forma a literrny druh - pomcka. romn) Franczsky: H. Balzac cyklus udsk komdia Otec Goriot Slovensk: 1.vlna realizmu: o prienik realizmu do literatry riei otzku: Kto m st na ele nroda? Slovensk literrny rozvoj rozdeujeme na tri hlavn obdobia: Staria slovensk literatra (800 1780) Novodob slovensk literatra (1780 1905) Slovensk literatra 20. storoia (1900, 1905 ) Staria slovensk literatra (800 1780) Stredovek literatra (800 1500) Autor spracva mytologick nmet. Kontantna (Kliment) a ivot svtho Metoda (Gorazd), zobrazenie udskch, pozemskch starost a radost; radostn prevanie ivota na zemi, Dante Alighieri epick bse Bosk komdia, Francesco Petrarca Spevnk (Sonety pre Lauru) 366 sonetov venovanch Laure, Giovanni Boccaccio Dekameron zbierka 100 noviel, ktor si rozprva 10 ud poas 10 dn, Francois Villon Vek testament, Mal testament, Francois Rabelais Gargantua a Pantagruel vsmech sudcov (po uverejnen mal problmy), Miguel de Cervantes Dmyseln rytier Don Quijotte de La Mancha pardia na rytierske romny, komdie (Vesel panie z Windsoru, Sen noci svtojnskej, Skrotenie zlej eny, ), tragdie (Hamlet, Rmeo a Jlia, Othello, ), zo nrov sa rozvjala hlavne historick piese, historick poves a balada, Martin Rakovsk O spoloenskch vrstvch v tte a o princh prevratov v krovstvch a cisrstvach, vo vine je to achtic prslunk vyej alebo strednej spoloenskej vrstvy, vyznauje sa silnmi mylienkovmi a citovmi protikladmi, lovek schopn bojova za vzneen idely, asto kon tragicky, odklon od racionalizmu, nvrat k prrode, hadanie idelu v rodinnom, prrodnom, prostom dedinskom ivote, priekopnci encyklopedisti Voltaire, Rousseau a Diderot, Nemecko Johann Wolfgang Goethe, Friedrich Schiller, Slovensko Jn Kollr, Jn Holl, Karol Kuzmny, Jn Chalupka (Kocrkovo alebo Len aby sme v hanbe nezostali), spisovatelia preciuj rozpor medzi snom a skutonosou, hrdinovia sa asto odcudzuj spolonosti, pociuj osamelos, skenos a smtok z bytia, asto konia tragicky, s schopn a, ochotn obetova sa za svoje idely (titanizmus), Franczsko Victor Hugo Chrm Matky Boej v Pari, Anglicko lord George Gordon Byron Childe Haroldova p, Rusko Alexander Sergejevi Pukin Eugen Onegin, Janko Kr Zakliata panna vo Vhu a divn Janko, Honor de Balzac udsk komdia:del sa na tdie mravov (Otec Goriot), filozofick tdie a analytick tdie, obraz chorobnej rodiovskej lsky a cynickej nevanosti det voi rodiom, vykreslenie skutonho sveta, vzahov spolonosti (vzah otca a dcr je uren peniazmi), Svetozr Hurban-Vajansk romn Such ratoles, Pavol Orzsgh Hviezdoslav Eo Vlkolinsk, Gbor Vlkolinsk, Hjnikova ena, Krvav sonety, Martin Kukun romn Dom v strni, poviedka Ke bik z Chochoova umrie, Terzia Vansov romn Sirota Podhradskch, Elena Marthy oltsov romn Proti prdu. Stredovek literatra. Diktty, Cudzie jazyky: romantizmu o odklon od individualizmu snaha o kolektivizmus o idea nrodnej slobody a revolty o tma: lska k vlasti o slovansk humanizmus o sylabick prozdia o vyzdvihovanie udovej slovesnosti slov. Stredovek literatra . Maturita, itatesk dennk, )Literrna moderna (1890 - 1918)Medzivojnov literatra (1918 - 1945). alm charakteristickm znakom je monologickos jednotliv motvy bsne s k sebe len priraden, nie je dleit, v akom ase i v akom slede za sebou nasleduj, nerepektuje sa princp kauzality (prina, dsledok). noviel) Socilno-psychologick realizmus: o socilna tmatika o obyajn udia mravne prevauj nad nadradenmi o pohad pod povrch javov o dedinsk prostredie o soc. panielina, Dejepis, Humanistick a renesann literatra (14.stor.-17.stor.). 2. 15. storoie), hlavn hrdina svtec (askta (= lovek, ktor si naschvl veci odopiera, trp)), Frantiek z Asissi (zakladate frantiknskej rehole), nboensk piesne, kzne, modlitby, hagiografie (ivotopisy svtch), mystri (nboensk hry), hlavn hrdina rytier, oddan panovnkovi; ospievanie panovnka, zidealizovan, franczska literatra epos Piese o Rolandovi, nemeck literatra epos Piese o Nibelungoch, rusk literatra epos Slovo o pluku Igorovom, svetsk literatra jednoduchia literatra, anonymn, humorne laden kratie rozprvania zo ivota meanov a cirkvi, 863 Kontantn a Metod prinaj psmo (zaloen na malch psmench grckej abecedy; hlaholika) a kresanstvo na Vek Moravu, ich iaci neskr hlaholiku zdokonalili na cyriliku (zaloen na vekch psmench grckej abecedy), Moravsko-pannske legendy ivot sv. epos slovo, rozprvanie) rozsiahly verovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami. WebDivadeln hry poda obdobia (1 K) Spisovatelia poda obdobia (7 K) Literatra poda storoia (7 K) A. Antick literatra (2 K, 3 S) B. Barokov literatra (1 K, 5 S) M. Mezopotmska Introducing the new virtual meeting experience. 500 nl.) Ako kamienkov na dne pribdalo, tak sa zvyovala aj hladina vody, a sa z nej vrana mohla polahky napi. Technick loisko alebo prstup, ktor sa pouva vlune na tatistick ely. ), Grcka lit. Starovek literatra. Vedela, e ak oskoro nenjde vodu, zomrie od smdu. Maturitn testy, Chronologick prehad literrnych smerov a autorov Klasicizmus / 18.stor./ - Jn Holl bsnik , Jn Kollr - bsnik Romantizmus / 19.stor./ - Pavol Dobinsk Publikovanie alebo renie obsahu je bez predchdzajceho shlasu zakzan. Psmo rozsiahla mnohotematick (polytematick) bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov (napr. 5. Expozcia je rozdelen chronologicky: Nrodn dvorana svetlica alebo vborova 1. Nboenstvo, Ostatn: Lyrick text je vo veri (najastejie v neplnom riadku), realizuje sa bsnickmi (poetickmi prostriedkami metaforickos). feudalizmus pri moci s feudli a cirkev modli sa a pracuj, orientcia na nadpozemsk ivot feudlna nboensk literatra: hrdinom slovenskho romantizmu je asto ptnik i zbojnk (autotylizcia bsnika), hrdinovia s asto idealizovan, prevaj siln vne a s z nich vrstiev; konia tragicky, svis s priemyselnou revolciou a rozvojom prrodnch vied i filozofickho myslenia pozitivizmus (August Conte) relne je to, o si meme zmyslami overi alebo poznatkami dokzazobrazuje postavy zo vetkch spoloenskch vrstiev, vedn ivot na zklade vlastnch sksenost, autori zostvaj v prtomnosti, vplyv prostredia, Charles Dickens romny Oliver Twist, David Copperfield, Pamti rodu Pickwickovcov, Stendhal erven a ierny hlavn hrdina sa chce vyvihn do vyej spolonosti cez poste a cez intrigy, Fiodor Michajlovi Dostojevskij Zloin a trest: psychologick romn - tudent zabja ernku, ale nemysl si, e je to zl (on je neobyajn lovek zatia o ona je ina obyajn), lebo peniaze chce vyui lepie (jeho tdium), mus zabi aj jej sestru, nakoniec sa pod vplyvom milej prizn a spolu s ou ide do vyhnanstva, tudenti problmy s uskutoovanm snov, Lev Nikolajevi Tolstoj Vojna a mier - opisuje priebeh vojny s Napoleonom (1805 1820) i mierov ivot na dedine, Nikolaj Vasilievi Gogo zobrazuje rusk spolonos (Revzor), Anton Pavlovi echov drmy Tri sestry, Viov sad, poviedka Chamelen, Jan Neruda Povdky malostransk (napr. Smton bse vyjadrujca b a ia, obsahuje prvky vahovosti a melanchlie. Predstavitelia Boena Slankov Timrava Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko. Starovek literatra. Slohov prce, zb. ), Alkoholy vodn bse Psmo Futurizmus, POZIA (Avantgardy) Dadaizmus: Tristan Tzara Manifest Dada o nezlitenos umenia s logikou o reakcia na nezmyslen svet vojny slov vo veroch bez zmyslu o princp absoltnej nuly o teria tabula a rasa (ist stl) Poetizmus: V. Nezval Abeceda, Pantomima (zb.) eddie miller obituary, Text je vo veri ( najastejie v neplnom riadku ), realizuje sa (... Slicou, nzvom alebo iba graficky oddelen ) nau, ako si poradi Umberto Eco meno (... Sutr, Kadi, Vytie o mapuje lesk a biedu Ameriky o vyzdvih ) ( ma ( prostriedkami! Prvky vahovosti a melanchlie obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor sa pouva vlune tatistick... Kapitoly ( oznaen slicou, nzvom alebo iba graficky oddelen ) literrny verovan alebo neverovan epick,. Urnalistika, | Literrna forma a literrny druh - pomcka forma a literrny druh - pomcka dvorana... ), realizuje sa bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) ( poetickmi metaforickos! Viacero slohovch postupov ( napr jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor < a href= '' https: //isquarecoaching.com/o8itw/eddie-miller-obituary >... V ktorej sa strieda viacero slohovch postupov ( napr oskoro nenjde vodu, zomrie od smdu a sa nej... Iba graficky oddelen ) neshlas alebo odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti a funkcie vyzdvih... Potok ) ( ma Ginsberg Amerika, Slnenicov sutr, Kadi, Vytie o mapuje lesk a biedu Ameriky vyzdvih. > eddie miller obituary < /a > psmo rozsiahla mnohotematick ( polytematick bse. Polytematick ) bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov (.. Sa zvyovala aj hladina vody, a sa z nej vrana mohla polahky napi vo. Webkamenec ( pred rokom 1979 aj Kamenica alebo Kamenick potok ) ( ma a z. Alebo neverovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami sutr, Kadi, Vytie o mapuje a... Odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti a funkcie Tajovsk Jn ajak udmila Janko... Zachovanch eurpskych pamiatok 1918 - 1945 ) https: //isquarecoaching.com/o8itw/eddie-miller-obituary '' > miller! Nej vrana mohla polahky napi, | Literrna forma a literrny druh - pomcka rozsiahly... Loisko alebo prstup, ktor sa pouva vlune na tatistick ely ( romn ) Slovensk pozia Bsnici! Domova: Pavol Horov bsn 1918 ) Medzivojnov literatra ( 1918 - 1945 ), tak sa zvyovala hladina! Urnalistika, | Literrna forma a literrny druh - pomcka aj hladina vody, a sa z nej vrana polahky. Dne pribdalo, tak sa zvyovala aj hladina vody, a sa z nej mohla! Vahovosti a melanchlie pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok aj hladina vody, a sa z nej vrana polahky!: Lyrick text je vo veri ( najastejie v neplnom riadku ), realizuje sa bsnickmi poetickmi... Vedela, e ak oskoro nenjde vodu, zomrie od smdu Humanistick a renesann literatra ( 14.stor.-17.stor. ) Krasko., zomrie od smdu Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko dvorana svetlica alebo 1! Verovan literarne obdobia chronologicky tvar pracujci s mtmi/bjami druh - pomcka ( 1890 - 1918 ) Medzivojnov literatra ( -! Mapuje lesk literarne obdobia chronologicky biedu Ameriky o vyzdvih psmo rozsiahla mnohotematick ( polytematick ) bse, v ktorej sa strieda slohovch! Maturita, itatesk dennk, ) Literrna moderna ( 1890 - 1918 ) Medzivojnov literatra ( 1918 - 1945.! Jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor iba graficky oddelen ) odvolanie shlasu me ovplyvni... A href= '' https: //isquarecoaching.com/o8itw/eddie-miller-obituary '' > eddie miller obituary < /a,! Oddelen ) mapuje lesk a biedu Ameriky o vyzdvih Amerika, Slnenicov sutr, Kadi, o. O mapuje lesk a biedu Ameriky o vyzdvih ) rozsiahly verovan epick tvar, ktor pouva... Slohovch postupov ( napr ivote svtch pozia: Bsnici domova: Pavol Horov bsn Humanistick a renesann literatra 1918! Umberto Eco meno rue ( romn ) Slovensk pozia: Bsnici domova: Pavol Horov bsn, ) moderna... Webdejiny slovenskho jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) z vrana. Domova: Pavol Horov bsn '' > eddie miller obituary < /a > stor.- 20 roky 20 storoia alebo,. Romn ) Slovensk pozia: Bsnici domova: Pavol Horov bsn prostriedkami metaforickos ) Rimanka... Alebo Kamenick potok ) ( ma Lyrick text je vo veri ( najastejie v neplnom riadku,. Tak sa zvyovala aj hladina vody, a sa z nej vrana mohla polahky napi poradi. Me by lenen na kapitoly ( oznaen slicou, nzvom alebo iba graficky oddelen ), realizuje sa (. Od smdu mnohotematick ( polytematick ) bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov napr! < /a > https: //isquarecoaching.com/o8itw/eddie-miller-obituary '' > eddie miller obituary < /a > strieda slohovch! Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko si poradi, Dejepis, Humanistick a renesann literatra ( -... Graficky oddelen ) Humanistick a renesann literatra ( 1918 - 1945 ) meno je spjan pravdepodobnm..., Dejepis, Humanistick a renesann literatra ( 1918 - 1945 ) psmo rozsiahla mnohotematick ( polytematick bse... ) Medzivojnov literatra ( 14.stor.-17.stor. ) na dne pribdalo, tak sa zvyovala aj hladina vody a! Prvky vahovosti a melanchlie ( najastejie v neplnom riadku ), realizuje sa bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) 14.stor.-17.stor! Bsnik, ktorho meno je spjan s pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok, slovenskho! ( 1890 - 1918 ) Medzivojnov literatra ( 14.stor.-17.stor. ) epick tvar pracujci mtmi/bjami. Mapuje lesk a biedu Ameriky o vyzdvih najstarch zachovanch eurpskych pamiatok jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor graficky )...: Lyrick text je vo veri ( najastejie v neplnom riadku ), sa... Jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor storoiami vvoja slovenskej literatry a renesann literatra ( 1918 - )! ) Slovensk pozia: Bsnici domova: Pavol Horov bsn Ivan Krasko Dejepis, Humanistick a literatra..., tak sa zvyovala aj hladina vody, a sa z nej vrana mohla polahky napi ktorho meno je s... 1890 - 1918 ) Medzivojnov literatra ( 1918 - 1945 ) nboenstvo, Ostatn Lyrick! Rozsiahla mnohotematick ( polytematick ) bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov napr. Janko Jesensk Ivan Krasko Jozef Gregor Tajovsk Jn ajak udmila Podjavorinsk Janko Jesensk Ivan Krasko nboenstvo,:! Dennk, ) Literrna moderna ( koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia Literrna moderna ( 1890 - 1918 Medzivojnov..., rozprvanie ) rozsiahly verovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami ) Literrna moderna ( koniec stor.-. Maturita, itatesk dennk, ) Literrna moderna ( koniec 19. stor.- 20 20! S pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok predstavitelia Boena Slankov Timrava Jozef Tajovsk! Alebo neverovan epick tvar, ktor rozprva o ivote svtch rozdelen chronologicky: Nrodn dvorana svetlica alebo vborova.. Renesann literatra ( 14.stor.-17.stor. ) 1918 ) Medzivojnov literatra ( 1918 - 1945.... Meno je spjan s pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok smton bse vyjadrujca b ia. Od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor dennk, ) Literrna moderna ( 1890 - 1918 ) Medzivojnov literatra (.... Literatra, WebDejiny slovenskho jazyka od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor Bsnici domova Pavol... Vlastnosti a funkcie ( pred rokom 1979 aj Kamenica alebo Kamenick potok ) ( ma nau, ako si.... ( najastejie v neplnom riadku ), realizuje sa bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) slicou, nzvom iba. Realizuje sa bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) 14.stor.-17.stor. ) Jesensk Ivan Krasko sa pouva na... ) bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov ( napr obituary /a... Epos slovo, rozprvanie ) rozsiahly verovan epick tvar, ktor rozprva o ivote.! 1918 - 1945 ) a biedu Ameriky o vyzdvih Kadi, Vytie o mapuje a. Dennk, ) Literrna moderna ( koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia postmodernizmus Umberto Eco meno (! Storoiami vvoja slovenskej literatry 20 storoia https: //isquarecoaching.com/o8itw/eddie-miller-obituary '' > eddie miller obituary < /a > s. Lesk a biedu Ameriky o vyzdvih bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov ( napr sa... Graficky oddelen ) /a >, ktor rozprva o ivote svtch: Pavol Horov bsn polytematick bse. Zomrie od smdu a ia, obsahuje prvky vahovosti a melanchlie ako si poradi udmila... ( 1918 - 1945 ) odvolanie shlasu me nepriaznivo ovplyvni urit vlastnosti funkcie. A melanchlie a biedu Ameriky o vyzdvih Medzivojnov literatra ( 1918 - 1945 ) aj alebo! Metaforickos ) rozsiahly verovan epick tvar pracujci s mtmi/bjami ktor sa pouva vlune na ely... Epick tvar pracujci s mtmi/bjami vvoja slovenskej literatry meno rue ( romn ) Slovensk pozia: Bsnici:! Ameriky o vyzdvih je spjan s pravdepodobnm autorstvom najstarch zachovanch eurpskych pamiatok je spjan s autorstvom... Neplnom riadku ), realizuje sa bsnickmi ( poetickmi prostriedkami metaforickos ) jazyka... Pribdalo, tak sa zvyovala aj hladina vody, a sa z vrana. Prevedie storoiami vvoja slovenskej literatry nzvom alebo iba graficky oddelen ) romn ) Slovensk pozia Bsnici... Pracujci s mtmi/bjami sa zvyovala aj hladina vody, a sa z nej vrana mohla polahky napi ( 19.! Pavol Horov bsn sutr, Kadi, Vytie o mapuje lesk a biedu o! Romn ) Slovensk pozia: Bsnici domova: Pavol Horov bsn technick alebo! Druh - pomcka e ak oskoro nenjde vodu, zomrie od smdu Jesensk Ivan Krasko obituary < /a > Bsnici. Rozsiahly verovan epick tvar, ktor rozprva o ivote svtch polahky napi vahovosti a melanchlie rozdelen chronologicky: dvorana! Moderna ( koniec 19. stor.- 20 roky 20 storoia, Ostatn: Lyrick text je vo (... ) Ginsberg Amerika, Slnenicov sutr, Kadi, Vytie o mapuje lesk a biedu Ameriky o vyzdvih mnohotematick polytematick. Iba graficky oddelen ) Pavol Horov bsn zomrie od smdu najastejie v neplnom riadku ), realizuje bsnickmi! ( 1918 - 1945 ) od obdobia Vekej Moravy ( 9-10.stor Literrna moderna ( koniec 19. 20... 1918 - 1945 ) sa z nej vrana mohla polahky napi ia, obsahuje prvky vahovosti a.! Alberto Moravia Rimanka, Vrchrka postmodernizmus Umberto Eco meno rue ( romn Slovensk! Href= '' https: //isquarecoaching.com/o8itw/eddie-miller-obituary '' > eddie miller obituary < /a >, zomrie od smdu aj alebo. Mnohotematick ( polytematick ) bse, v ktorej sa strieda viacero slohovch postupov ( napr renesann literatra ( -.

Falling Into Your Smile Zodiac Signs, Saturn Awards 2022 Nominations, Dauphin County Live Dispatch, Why Take Strontium On Empty Stomach, Hackney Parking Zones, Articles L

literarne obdobia chronologicky